ثبت ملک

2 خوابه ,
قیمت فروش 10 میلیارد تومان

180 متر , دهکده المپیک

2 خوابه , جنوبی غربی
قیمت فروش 5 میلیارد تومان
دهکده المپیک

122 متر , اتوبان خرازی

2 خوابه , طبقه 4 ,
قیمت فروش 790 میلیارد تومان
اتوبان خرازی

121 متر , چیتگر

2 خوابه , طبقه 2 ,
قیمت فروش 8.8 میلیارد تومان
چیتگر

110 متر , دهکده المپیک

2 خوابه , طبقه 1 ,
قیمت فروش 10 میلیارد تومان
دهکده المپیک

124 متر ,

2 خوابه , طبقه 15 ,
قیمت فروش 9.9 میلیارد تومان

132 متر , آبشار

3 خوابه , طبقه 1 ,
قیمت فروش 12.1 میلیارد تومان
آبشار

104 متر , دهکده المپیک

طبقه 3 ,
قیمت فروش 7.3 میلیارد تومان
دهکده المپیک

100 متر , دریاچه چیتگر

2 خوابه , طبقه 2 ,
قیمت فروش 7 میلیارد تومان
دریاچه چیتگر

دریاچه چیتگر

غربی
قیمت فروش 6 میلیارد تومان
دریاچه چیتگر

100 متر ,

2 خوابه ,
قیمت فروش 10 میلیارد تومان

65 متر , دریاچه چیتگر

1 خوابه , طبقه 7 ,
قیمت فروش 5.2 میلیارد تومان
دریاچه چیتگر

85 متر , آبشار تهران

2 خوابه , طبقه 2 ,
قیمت فروش 5.4 میلیارد تومان
آبشار تهران

111 متر , شهرک راه آهن

2 خوابه , طبقه 5 ,
قیمت فروش 8.8 میلیارد تومان
شهرک راه آهن

157 متر , مرواریدشهر

3 خوابه , طبقه 17 ,
قیمت فروش 8.2 میلیارد تومان
مرواریدشهر

114 متر , سرو آزاد

2 خوابه , طبقه 3 ,
قیمت فروش 7.5 میلیارد تومان
سرو آزاد

106 متر , کوهک

2 خوابه , طبقه 16 ,
قیمت فروش 7.9 میلیارد تومان
کوهک

114 متر , سرو آزاد

2 خوابه , طبقه 2 ,
قیمت فروش 7.3 میلیارد تومان
سرو آزاد

140 متر , شهرک صدرا

3 خوابه , طبقه 16 ,
قیمت فروش 12.5 میلیارد تومان
شهرک صدرا

94 متر , دریاچه چیتگر

2 خوابه , طبقه 11 ,
قیمت فروش 6.5 میلیارد تومان
دریاچه چیتگر

124 متر , کوهک

3 خوابه , طبقه 12 ,
قیمت فروش 9 میلیارد تومان
کوهک

100 متر , شهرک راه آهن

2 خوابه , طبقه 1 , جنوبی
قیمت فروش 7.5 میلیارد تومان
شهرک راه آهن

82 متر , هوانیروز

2 خوابه , طبقه 3 ,
قیمت فروش 6.1 میلیارد تومان
هوانیروز

107 متر , دریاچه چیتگر

2 خوابه , طبقه 12 ,
قیمت فروش 8.5 میلیارد تومان
دریاچه چیتگر

103 متر , دریاچه چیتگر

2 خوابه , طبقه 4 ,
قیمت فروش 8.5 میلیارد تومان
دریاچه چیتگر

118 متر , دریاچه چیتگر

3 خوابه , طبقه 5 , شمالی
قیمت فروش 9.5 میلیارد تومان
دریاچه چیتگر

85 متر , کوهک

2 خوابه , طبقه 6 ,
قیمت فروش 7.7 میلیارد تومان
کوهک

100 متر , شهرک راه آهن

2 خوابه , طبقه 2 ,
قیمت فروش 8.1 میلیارد تومان
شهرک راه آهن

111 متر , دریاچه چیتگر

3 خوابه , طبقه 14 ,
قیمت فروش 7.7 میلیارد تومان
دریاچه چیتگر

123 متر , آبشار تهران

2 خوابه ,
قیمت فروش 8 میلیارد تومان
آبشار تهران

120 متر , دهکده المپیک

2 خوابه , طبقه 2 ,
قیمت فروش 8 میلیارد تومان
دهکده المپیک

148 متر , سرو آزاد

3 خوابه , طبقه 1 ,
قیمت فروش 11.8 میلیارد تومان
سرو آزاد

150 متر , مرواریدشهر

3 خوابه , طبقه 17 ,
قیمت فروش 9.3 میلیارد تومان
مرواریدشهر

116 متر , دریاچه چیتگر

2 خوابه , طبقه 8 ,
قیمت فروش 8.7 میلیارد تومان
دریاچه چیتگر

165 متر , دهکده المپیک

3 خوابه , طبقه 10 ,
قیمت فروش 12 میلیارد تومان
دهکده المپیک

185 متر , شهرک صدرا

3 خوابه , طبقه 13 ,
قیمت فروش 11.2 میلیارد تومان
شهرک صدرا

300 متر , شهرک راه آهن

جنوبی
قیمت فروش 45 میلیارد تومان
شهرک راه آهن

115 متر , دهکده المپیک

2 خوابه , طبقه 3 ,
قیمت فروش 8 میلیارد تومان
دهکده المپیک

133 متر , اردستانی

3 خوابه , طبقه 13 , شمالی جنوبی دوکله
قیمت فروش 7.1 میلیارد تومان
اردستانی

140 متر , دریاچه چیتگر

2 خوابه , طبقه 13 ,
قیمت فروش 11.7 میلیارد تومان
دریاچه چیتگر

158 متر , دهکده المپیک

4 خوابه , طبقه 3 ,
قیمت فروش 7.9 میلیارد تومان
دهکده المپیک

122 متر , سرو آزاد

2 خوابه , طبقه 1 ,
قیمت فروش 7.1 میلیارد تومان
سرو آزاد

68 متر , دهکده المپیک

2 خوابه , طبقه 1 ,
قیمت فروش 5.1 میلیارد تومان
دهکده المپیک

144 متر , شهرک راه آهن

3 خوابه , طبقه 1 ,
قیمت فروش 14.9 میلیارد تومان
شهرک راه آهن

115 متر , الهیه غرب

2 خوابه , طبقه 20 ,
قیمت فروش 6.9 میلیارد تومان
الهیه غرب

157 متر , دریاچه چیتگر

3 خوابه , طبقه 12 ,
قیمت فروش 13.7 میلیارد تومان
دریاچه چیتگر

157 متر , کوهک

3 خوابه , طبقه 1 ,
قیمت فروش 13.5 میلیارد تومان
کوهک

116 متر , دریاچه چیتگر

3 خوابه , طبقه 6 , شمالی جنوبی دوکله
قیمت فروش 7.2 میلیارد تومان
دریاچه چیتگر

124 متر , کوهک

3 خوابه , طبقه 16 ,
قیمت فروش 9.5 میلیارد تومان
کوهک

130 متر , شهرک صدرا

3 خوابه , طبقه 10 ,
قیمت فروش 9.5 میلیارد تومان
شهرک صدرا

86 متر , دهکده المپیک

2 خوابه , طبقه 8 ,
قیمت فروش 6 میلیارد تومان
دهکده المپیک

223 متر , دریاچه چیتگر

3 خوابه , طبقه 15 ,
قیمت فروش 16.7 میلیارد تومان
دریاچه چیتگر

128 متر , مرواریدشهر

2 خوابه , طبقه 16 ,
قیمت فروش 6.4 میلیارد تومان
مرواریدشهر

160 متر , مرواریدشهر

3 خوابه , طبقه 19 ,
قیمت فروش 9.3 میلیارد تومان
مرواریدشهر

172 متر , مرواریدشهر

3 خوابه , طبقه 24 ,
قیمت فروش 10.2 میلیارد تومان
مرواریدشهر

115 متر , دهکده المپیک

3 خوابه , طبقه 1 ,
قیمت فروش 7.8 میلیارد تومان
دهکده المپیک

114 متر , دهکده المپیک

2 خوابه , طبقه 11 ,
قیمت فروش 7.7 میلیارد تومان
دهکده المپیک

160 متر , کوهک

3 خوابه , طبقه 4 ,
قیمت فروش 13.6 میلیارد تومان
کوهک

138 متر , دریاچه چیتگر

3 خوابه , طبقه 5 ,
قیمت فروش 9.6 میلیارد تومان
دریاچه چیتگر

100 متر , کوهک

2 خوابه , طبقه 1 ,
قیمت فروش 9.1 میلیارد تومان
کوهک

123 متر , اتوبان خرازی

2 خوابه , طبقه 7 ,
قیمت فروش 6 میلیارد تومان
اتوبان خرازی

135 متر , شهرک صدرا

3 خوابه ,
قیمت فروش 8.8 میلیارد تومان
شهرک صدرا

122 متر , اردستانی

3 خوابه , شمالی جنوبی دوکله
قیمت فروش 8 میلیارد تومان
اردستانی

143 متر , کوهک

3 خوابه ,
قیمت فروش 12.2 میلیارد تومان
کوهک

163 متر , دریاچه چیتگر

3 خوابه , طبقه 6 ,
قیمت فروش 8.5 میلیارد تومان
دریاچه چیتگر

131 متر , اتوبان خرازی

3 خوابه , طبقه 4 ,
قیمت فروش 7 میلیارد تومان
اتوبان خرازی

147 متر , دهکده المپیک

3 خوابه , طبقه 19 ,
قیمت فروش 13.2 میلیارد تومان
دهکده المپیک

138 متر , هوانیروز

3 خوابه , طبقه 6 ,
قیمت فروش 9.2 میلیارد تومان
هوانیروز

99 متر , دریاچه چیتگر

2 خوابه , طبقه 15 ,
قیمت فروش 6.1 میلیارد تومان
دریاچه چیتگر

155 متر , دریاچه چیتگر

3 خوابه , طبقه 20 ,
قیمت فروش 12.1 میلیارد تومان
دریاچه چیتگر

143 متر , چیتگر

2 خوابه , طبقه 4 ,
قیمت فروش 8.4 میلیارد تومان
چیتگر

110 متر , آبشار تهران

2 خوابه , طبقه 12 ,
قیمت فروش 9.7 میلیارد تومان
آبشار تهران

126 متر , اردستانی

3 خوابه ,
قیمت فروش 6.3 میلیارد تومان
اردستانی

146 متر , دریاچه چیتگر

3 خوابه , طبقه 13 ,
قیمت فروش 11.8 میلیارد تومان
دریاچه چیتگر

120 متر , آبشار تهران

2 خوابه ,
قیمت فروش 7.7 میلیارد تومان
آبشار تهران

131 متر , آبشار تهران

3 خوابه , طبقه 3 ,
قیمت فروش 7.3 میلیارد تومان
آبشار تهران

120 متر , چیتگر

2 خوابه ,
قیمت فروش 6.7 میلیارد تومان
چیتگر

105 متر , آبشار تهران

2 خوابه ,
قیمت فروش 6 میلیارد تومان
آبشار تهران

69 متر , آبشار تهران

1 خوابه , طبقه 6 ,
قیمت فروش 3.9 میلیارد تومان
آبشار تهران

72 متر , دریاچه چیتگر

1 خوابه , طبقه 10 ,
قیمت فروش 5.5 میلیارد تومان
دریاچه چیتگر

162 متر , اتوبان خرازی

3 خوابه , طبقه 11 ,
قیمت فروش 9 میلیارد تومان
اتوبان خرازی

92 متر , دریاچه چیتگر

2 خوابه , طبقه 7 ,
قیمت فروش 6.6 میلیارد تومان
دریاچه چیتگر

91 متر , چیتگر

1 خوابه ,
قیمت فروش 5.6 میلیارد تومان
چیتگر

109 متر , دریاچه چیتگر

2 خوابه ,
قیمت فروش 7.1 میلیارد تومان
دریاچه چیتگر

138 متر , کوهک

3 خوابه , جنوبی شرقی
قیمت فروش 11.7 میلیارد تومان
کوهک

108 متر , دریاچه چیتگر

2 خوابه , طبقه 1 ,
قیمت فروش 6.4 میلیارد تومان
دریاچه چیتگر

130 متر , اردستانی

2 خوابه , شمالی جنوبی دوکله
قیمت فروش 7.2 میلیارد تومان
اردستانی

120 متر , دهکده المپیک

2 خوابه , طبقه 4 ,
قیمت فروش 8.2 تریلیون تومان
دهکده المپیک

157 متر , کوهک

3 خوابه ,
قیمت فروش 7.3 میلیارد تومان
کوهک

122 متر , کوهک

3 خوابه ,
قیمت فروش 8.3 میلیارد تومان
کوهک

104 متر , هوانیروز

2 خوابه , طبقه 14 ,
قیمت فروش 7.3 میلیارد تومان
هوانیروز

132 متر , آبشار تهران

3 خوابه , طبقه 13 ,
قیمت فروش 8.2 میلیارد تومان
آبشار تهران

127 متر , شهرک راه آهن

2 خوابه ,
قیمت فروش 14.5 میلیارد تومان
شهرک راه آهن

178 متر , دریاچه چیتگر

3 خوابه ,
قیمت فروش 11.2 میلیارد تومان
دریاچه چیتگر

90 متر , چیتگر

2 خوابه ,
قیمت فروش 5.4 میلیارد تومان
چیتگر

178 متر , چیتگر

3 خوابه , جنوبی غربی
قیمت فروش 13 میلیارد تومان
چیتگر

123 متر ,

2 خوابه ,
قیمت فروش 9.2 میلیارد تومان

114 متر , دهکده المپیک

3 خوابه , طبقه 6 ,
قیمت فروش 6.3 میلیارد تومان
دهکده المپیک

130 متر , دریاچه چیتگر

3 خوابه , طبقه 9 ,
قیمت فروش 8 میلیارد تومان
دریاچه چیتگر

363 متر ,

4 خوابه ,
قیمت فروش 17.8 میلیارد تومان